Artykuł 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
1.1 W regulaminie zawarto podstawowe zasady działania serwisu internetowego DZIANE.PL oraz zasady nabywania towarów i sposoby ich sprzedaży w całej firmie DZIANE.PL
1.2 Ze sklepu internetowego mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Korzystanie z serwisu DZIANE.PL możliwe jest za pośrednictwem urządzeń komputerowych wyposażonych w przeglądarkę internetową z podłączeniem do sieci internetowej.
 
Artykuł 2. DEFINICJE
 
2.1 Terminy użyte w Regulaminie oraz na stronach  firmowych DZIANE.PL oznaczają:
2.2 Właściciel / sprzdawca - DZIANE.PL należą do firmy FHU PRZEMYSŁAW MATŁOKA, UL. HERMANA 10, 88-100 INOWROCŁAW
 
Artykuł 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 
3.1 Do korzystania z serwisu mają prawo wyłącznie zarejestrowani w serwisie Klienci serwisu.
3.2 Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie poprzez podanie następujących danych:
- Firma, siedziba i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP, REGON i inne dane określone w formularzu rejestracyjnym.
- Adres poczty elektronicznej e-mail, z pomocą którego Klient będzie kontaktował się z serwisem,
- Numer telefonu kontaktowego,
- Hasło dostępu do tworzonego dla Klienta Konta.
 - oraz zaznaczeniu spośród sugerowanych odpowiedzi informacji oddających charakterystykę prowadzonej działalności.
3.3 Właściciel serwisu   w okresie, w którym Klient zarejestrowany jest w serwisie DZIANE.PL  może zażądać podania dodatkowych danych potrzebnych do utrzymania Konta w serwisie oraz realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.
3.4 Klient obowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych. Przez wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego Klient oświadcza, iż ujawnione przez niego dane są zgodne z rzeczywistością. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
3.5 Klient poprzez dokonanie rejestracji w serwisie wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowych dostawach, jak również innych aktualnych informacji o działalności DZIANE.PL oraz podmiotów z serwisem współpracujących, w formie wiadomości e-mail, listownej, telefonicznej, wiadomości sms , stosownie do treści art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.6 Klient ma prawo wglądu do swoich danych w serwisie. Klient może także żądać poprawienia lub usunięcia podanych danych, jednakże usunięcie danych oznacza brak możliwości dokonywania zakupów w serwisie.
3.7 W wyniku dokonania prawidłowej Rejestracji i weryfikacji danych przez DZIANE.PL serwis  tworzy dla Klienta Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym i aktywuje konto klienta.
3.8 Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Klienta zostanie przesłana przez serwis wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia Rejestracji. Potwierdzenie kończy proces Rejestracji oraz umożliwia Klientowi korzystanie z serwisu.
3.9 Dostęp do Konta możliwy jest poprzez zalogowanie. Logowanie do Konta następuje poprzez wprowadzenie przez Klienta zgłoszonego adresu e-mail, Loginu oraz hasła na odpowiedniej stronie internetowej serwisu.
3.10Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz później przekazane dane niezbędne do zrealizowania umowy sprzedaży.
3.11 Klient nie może udostępniać innym podmiotom swojego Konta, a także hasła służącego do logowania. Nieuprawniony dostęp do Konta Klienta, spowodowany udostępnieniem przez Klienta danych pozwalających na zalogowanie się w serwisie, obciąża odpowiedzialnością właściciela Konta, czyli Klienta którego konto dotyczy.
3.12 Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło do Konta. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania firmy DZIANE.PL  jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie.
3.13 Konta są niezbywalne.
3.14 W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Regulaminu przez Klienta, serwis może usunąć jego Konto uniemożliwiając mu korzystanie z serwisu. Usunięcie wiążę się bezpowrotnie z utratą wszelkich korzyści do jakich był uprawniony Klient w ramach korzystania z serwisu.
3.15 Klient może zwrócić się do serwisu o usunięcie Konta w każdym czasie. Konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia prośby o jego usunięcie.
3.16 Serwis usuwa Konto w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień regulaminu oraz po złożeniu przez Klienta wniosku o usunięcie Konta. Wraz z usunięciem Konta wszelkie dane wprowadzone podczas Rejestracji oraz w czasie korzystania z serwisu zostaną bezpowrotnie usunięte, a korzystanie z serwisu przez Klienta w ramach jego Konta będzie niedostępne. DZIANE.PL zastrzega sobie prawo pozostawienia danych i informacji o dokonywanych transakcjach, których przechowywanie jest konieczne dla realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa.
3.17 Serwis może również usunąć konto w przypadku kiedy podane dane budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, lub których autentyczności nie udało się potwierdzić (np. konta osób podających fikcyjne dane firmowe w celu uzyskania dostępu do oferty).
 
Artykuł 4. WARUNKI SPRZEDAŻY
 
4.1 Oferowany w serwisie towar nie jest fabrycznie nowy, ale pochodzi z końcówek kolekcji, zwrotów ze sklepów, nadwyżek produkcyjnych lub magazynowych, itp. (outlet). Towar może nie posiadać oryginalnych opakowań lub metek oraz posiadać wady fizyczne. Na cenę każdego pakietu wliczone jest do 3% (min. 1 szt) rzeczy które mogą posiadać uszkodzenia które nie podlegają wymianie.
4.2 DZIANE.PL zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
4.3 Zdjęcie Towaru opatrzone ceną nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawiane w serwisie zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy i zazwyczaj dotyczą grupy podobnych towarów, mogących się jednakże nieznacznie różnić od siebie. Dokładne opisy poszczególnych ofert znajdują się przy wystawionych w serwisie produktach
4.4 Ceny podane w serwisie przy kartach zbiorczych wszystkich produktów są cenami netto. Przy każdym produkcie wystawionym w serwise mogą również znajdować się ceny:
4.5 Cena netto produktu (bez VAT)
4.6 Cena brutto produktu (z VAT)
4.7 Export Price (UE) EUR – cena dla klientów spoza Polski, którzy posidają europejski numer VAT lub chcą nabywać towar na export. Jest to cena produktu wyrażona w EUR bez VAT.
4.8 Minimalna kwota jednego zamówienia może zostać określona przez serwis w dowolnym czasie i na dowolnym poziomie.
4.9 Po wybraniu Towarów w Koszyku Towarów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia go klientowi.
4.10 Dostępną formą płatności jest wyłącznie przedpłata lub pobranie.
4.11 Do momentu zapłaty ceny za Towar, Towar pozostaje własnością firmy sprzedawcy czyli FHU RZEMYSŁAW MATŁOKA
4.12 Opcje i ceny dostawy określone są w cenniku na stronie internetowej serwisu w zakładce Koszty Wysyłki.
4.13 Termin realizacji zamówienia jest określony przy produkatch wystawionych w serwisie i zazwyczaj wynosi od 5 do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie DZIANE.PL lub wybrania wysyłki za pobraniem. W przypadku produktów partnerskich, lub indywidualnie określonych zamówień termin ustalany jest indywidualnie.
4.14 Firma DZIANE.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami przewoźnika.
4.15 Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.
4.16 DZIANE.PL nie udziela gwarancji na zakupiony towar.
4.17 DZIANE.PL nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Wszelkie roszczenia należy kierować do przewoźnika.
4.18 DZIANE.PL nie przyjmuje zwrotów towarów nie sprzedanych.
4.19 Reklamacje dotyczące niewywiązania się z umowy sprzedaży (niezgodność towaru z opisem) będą rozpatrywane jeżeli zostaną zgłoszone w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
Klienci dokonujący dalszej odsprzedaży towarów, zwłaszcza konsumentom, obowiązani są do prawidłowego oznaczenia towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81, poz. 743).
 
Artykuł 5. DOSTAWA TOWARU
 
5.1 Dostawa dokonywana jest na adres podany przy rejestracji w serwisie.  Oznaczenie innego adresu dostawy jest możliwe, jeżeli Klient prześle drogą elektroniczną nowy adres przed realizacją wysyłki.
5.2 Opcje i ceny dostawy określone są w cenniku na stronie internetowej serwisu. Dla klientów spoza terytorium Polski koszty dostawy wyliczane są indywidualnie.
5.3 Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty należności za towar oraz wysyłkę lub wyborze wysyłki za pobraniem. Czas realizacji jest podany przy każdym produkcie osobno i liczony w dniach roboczych. Nie dotyczy to wysyłki Produktów Partnerskich.
5.4 DZIANEDZIANY.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami przewoźnika jak i za niemożność odbioru przesyłki przez klienta.
5.5 DZIANEDZIANY.PL nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Wszelkie roszczenia należy kierować do przewoźnika. Prosimy o sprawdzanie otrzymanej przesyłki przy kurierze.
5.6 Klient przyjmuje do wiadomości że mogą nastąpić opóźnienia w przygotowaniu towaru do wysyłki o dodatkowe 24 godziny od podanych na stronie produktu, co nie może być podstawą do reklamacji.
5.7 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieodebrania wysyłanego zamówienia DZIANE.PL obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zrealizowanej do i od klienta wg obowiązującej ceny na przesyłkę.
5.8 DZIANEDZIANY.PL realizuje wysyłkę za pośrednictwem firm kurierskich, które wykonują przyjęte zlecenia wg. swoich regulaminów i zasad. Zamawiający przyjmuje do wiadomości w.w zasady. 5.9 DZIANE.PL nie ma wpływu na np. czy kurier będzie się kontaktował z klientem przed dostarczeniem przesyłki czy nie.  Każdorazowo Klient może otrzymać numer listu przewozowego i sprawdzać status przesyłki samodzielnie.
W przypadku kiedy klient zamówił towar za pobraniem i go nie odebrał, zostanie obciążony podwójną obowiązującą stawką za wysyłkę pobraniową. Na taką kwotę zostanie wystawiona nota obciążeniowa (lub faktura VAT) i zostanie przesłana do zamawiającego z terminem wymagalności 7 dni.
5.10 DZIANEDZIANY.PL może wybranym klientom wstrzymać możliwość zamawiania za pobraniem i ich zamówienia realizować tylko po przedpłacie.


Artykuł 6. WYMIANA TOWARU
 
6.1 Jeżeli Towar sprzedawany w pakietach nie spełnia oczekiwań Klienta, Klient ma możliwość dokonania wymiany Towaru, pod warunkiem, że zamiar taki zgłosi mailowo pod adres: kontakt@DZIANE.PL w terminie dwóch dni od dnia otrzymania przesyłki. Towary wybierane przez Klienta na sztuki, lub sprzedawane przez serwis w pakietach  oraz objęte pełną specyfikacją (modele i rozmiary), a także sprzedawane na paletach w ofercie hurtowej nie podlegają możliwości wymiany ani zwrotowi. Zgłoszenia chęci wymiany towarów po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
6.2 Po zaakceptowaniu przez DZIANE.PL możliwości wymiany, towar należy odesłać na adres FHU PRZEMYSŁAW MATŁOKA, UL. HERMANA 10, 88-100 INOWROCŁAW, na koszt Klienta, chyba, że ustalono inaczej. Towar powinien być odesłany w niezmienionej formie, w jakiej Klient go otrzymał. W przypadku stwierdzenia przez DZIANE.PL, że Towar jest niekompletny, uszkodzony, zmieniony został jego skład lub nosi ślady użytkowania, zostanie on odesłany Kupującemu na jego koszt bez wymiany.
6.3 Każdy Towar może być wymieniony tylko raz. Klient ma możliwość wymienienia Towaru na inny o tej samej wartości. W przypadku wybrania towaru o wyższej wartości Klient jest obowiązany uiścić stosowną dopłatę. Jeżeli Klient wybrałby Towar o niższej wartości niż pierwotnie zamówiony, różnica w cenie zostanie zwrócona lub może zostać do kolejnego zamówienia akonto, za zgodą Klienta.
6.4 Nowy Towar musi zostać wybrany najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odesłania poprzedniego Towaru. Jeżeli nie zostanie wybrany nowy TowarDZIANE.PL odeśle Klientowi Towar zamówiony poprzednio.
6.5 Wysyłka wymienionego Towaru odbywa się na koszt Klienta chyba, że ustalono inaczej.
6.6 DZIANE.PL nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 
Artykuł 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1 DZIANE.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
7.2 W przypadku zmiany Regulaminu serwis poinformuje o tym Klientów na stronach DZIANE.PL oraz w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
7.3 Klient ma prawo wystąpienia z serwisu przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przeciwnym wypadku Klient nadal pozostaje użytkownikiem serwisu na zasadach określonych w nowym regulaminie.
7.4 DZIANE.PL nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7.5 Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, logo umieszczonych w serwisie, a także innych praw własności intelektualnej bez wyraźnej zgody wydanej na piśmie przez właściciela serwisu.
7.6 Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą DZIANE.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
7.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy obowiązującego prawa.
7.8 W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7.9 Sądem właściwym dla rozpoznawania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miasta Inowrocław.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password